www.nikkiwillemse.nl

Algemene voorwaarden Human Design Solutions

Artikel 1    Definities

1. Human Design Solutions, evestigd te Albuquerque, NM, USA wordt aangeduid als Nikki.

2. De wederpartij wordt aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Nikki in opdracht werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Nikki waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden. Nikki is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Nikki ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.


Artikel 3    Aanbod

1. Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd. 

3. Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

4. Nikki kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer klant kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.


Artikel 4    Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.

2. De vermelde tarieven in het aanbod zijn inclusief btw en materiaalkosten, tenzij anders overeengekomen.

3. Nikki heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst vanaf het moment van de verhoging.

4. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan. 

5. Nikki is gerechtigd een aanbetaling of volledige betaling vooraf te vergen.

6. Indien wordt overeengekomen dat er in termijnen wordt betaald, zal er niet met de werkzaamheden worden gestart of toegang worden verleend tot die content voordat een eerste betaling is voldaan, welke direct na het accepteren van het aanbod opeisbaar wordt.

7. Indien partijen zijn overeengekomen dat klant in termijnen betaalt en zij nalaat tijdig te betalen, is Nikki gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door klant is voldaan. Nikki is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald.

8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven, de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.

9. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant na het versturen van een ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10. Nadat er een herinnering is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant. 

11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Nikki op klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5    Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, waaronder geboortegegevens, tijdig beschikbaar.

2. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.

3. Nikki zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

4. Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.

5. Klant vrijwaart Nikki van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.


Artikel 6    Uitvoering van de overeenkomst

1. Nikki voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant beoogde. Nikki komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe. 

2. Klant dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van klant.

3. Klant zal alle opdrachten verleend door Nikki naar beste vermogen maken en invullen.

4. Nikki zal klant nooit verplichten iets te doen. Klant dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

5. Nikki is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

6. Nikki zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.


Artikel 7    Wijziging en annulering

1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.

2. Voor bepaalde overeenkomsten zal met een kennismakingsgesprek en deelnamevereisten worden gewerkt. Nikki is gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien zij dat na de kennismakingsgesprek nodig acht.

3. Nikki is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Nikki is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

4. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Nikki hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan Nikki de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

5. Indien Nikki verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment of indien nodig vervanging te regelen. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding dan wel verrekening van de overeenkomst.

6. Indien een sessie op locatie geen doorgang kan vinden, is Nikki gerechtigd de sessie naar online te verplaatsen. Dit geeft klant geen recht op restitutie.

7. Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, de overeenkomst b2b is aangegaan of een wettelijke uitzondering van toepassing is.

8. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Nikki gaat ervan uit dat klant diens autoriteit volgt bij het aangaan van de overeenkomst. Bij annulering na het aangaan van de overeenkomst worden dan ook de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar vermeerderd met 10% van de nog openstaande sessies of content.

9. In geval de overeenkomst B2B is aangegaan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering tot 1 maand voorafgaand aan een eerste sessie wordt 10% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; bij annulering tussen 1 maand en 1 week voor aanvang wordt 50% opeisbaar en bij annulering binnen 1 week voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd. Indien al is aangevangen met de werkzaamheden wordt het gehele bedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

10. Indien een certificaat wordt aangeboden na het volgen van een traject of cursus, komt klant deze enkel toe na het volledig doorlopen van het traject of cursus, met live aanwezigheid van ten minste 80% en het met goed gevolg voltooien van de opdrachten.

11. Een losse sessie dan wel reading kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur of het verstek laten gaan van de sessie, komt de sessie te vervallen en wordt deze voor 50% doorberekend.

12. Voor sessies binnen een traject geldt dat deze binnen 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos kunnen worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur komt de sessie te vervallen.

13. Een verzette sessie binnen een traject dient te allen tijde binnen een maand na de oorspronkelijke doorlooptijd van het traject plaats te vinden. Sessies die op dat moment nog niet zijn gebruikt komen te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

14. Voor digitale producten waar direct toegang toe wordt verschaft, waaronder een basis reading, evenals gepersonaliseerde digitale readings, geldt dat de aankoop na aanschaf definitief is en geen restitutie plaats zal vinden bij annulering.


Artikel 8    Groepstrajecten

1. Om het groepselement van een groepstraject goed tot uiting te kunnen laten komen, komt Nikki het recht toe een minimum aantal deelnemers te eisen, voordat een groepstraject doorgang kan vinden. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, is Nikki gerechtigd het groepstraject op dat moment te annuleren. Klant komt in een dergelijk geval de mogelijkheid toe deelname te verplaatsen naar een later moment of restitutie van het reeds betaalde bedrag.

2. Nikki is gerechtigd klant uit te sluiten van de sessie of van het hele traject, indien klant zich niet aan de gestelde en vooraf kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, of indien zij wegens andere redenen de sessie(s) belemmert of bemoeilijkt. In een dergelijk geval komt klant geen recht toe op restitutie van het reeds voldane bedrag.

3. Nikki komt het recht toe het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het groepstraject aan te passen, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitbreiden of aanpassen van de inhoud, mits binnen de scope van het oorspronkelijke aanbod. Nikki kan vooraf geen garanties geven over de inhoud van de sessies, maar spant zich volledig in betreffende deelnemers in hun behoefte te voorzien.

4. Indien klant niet bij een groepssessie aanwezig kan zijn, zal er altijd een opname beschikbaar worden gesteld. Een groepssessie kan niet worden verplaatst, tenzij anders overeengekomen.

5. Op een groepstraject zijn tevens de bepalingen uit het volgende artikel van toepassing.


Artikel 9    Online training of traject

1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor klant.

2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de content. Indien de content in één keer beschikbaar wordt gesteld, is de aankoop uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.

3. Omdat Nikki zeker wil weten dat klant alles uit het programma kan halen zodat optimale resultaten kunnen worden behaald, werkt Nikki wel met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat klant tot 14 dagen na de startdatum kosteloos kan annuleren, mits klant aan kan tonen dat de content tot dan toe optimaal is benut.

4. Nikki heeft het recht om de tarieven van een programma zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

5. Nikki komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door klant gewenste resultaat. 

6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens het programma.

7. Voor het geven van een programma maakt Nikki gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

8. Nikki heeft het recht om de deelname aan een programma te weigeren.

9. Nikki heeft het recht om de inhoud van het programma aan te passen. Dit geeft klant nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

10. Klant krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van het programma een soortgelijk aanbod te creëren.

11. Het is klant toegestaan tijdens het online programma in beperkte mate screenshots te maken, wanneer deze enkel met naamsvermelding worden gedeeld, tenzij anders overeengekomen.

12. De geleverde informatie blijft het eigendom van Nikki. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

13.  Klant mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Nikki is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.

14.  Nikki kan klanten die door hun gedrag het verloop van het programma belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van het programma. Dit geeft klant geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 10    Overmacht

1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, niet uitgevoerd kan worden door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, brand, natuurverschijnselen, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen.

2. In geval van een particuliere overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

3. In het geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Nikki gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.


Artikel 11    Aansprakelijkheid

1. Nikki is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Nikki is niet aansprakelijk doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.

3. Nikki is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.

4. Klant is bij een online sessie zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software en internetvoorzieningen.

5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.

6. In het geval dat Nikki schadevergoeding is verschuldigd voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het bedrag dat door Nikki in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

7. Klant vrijwaart Nikki tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.


Artikel 12    Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Nikki ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Nikki. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.

2. De geleverde informatie blijft het eigendom van Nikki. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

3. Klant mag beeld- en geluidsopnames maken tijdens een sessies, tenzij anders overeengekomen. Indien het een groepssessie betreft is toestemming benodigd van alle deelnemers.

4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Nikki een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.


Artikel 13    Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.


Artikel 14    Affiliate


1. Iedere deelnemer krijgt direct na aankoop van een programma de mogelijkheid een persoonlijke affiliate link aan te maken of ontvangt een kortingscode om te delen met vrienden, familie en/of volgers.

2. Indien een nieuwe deelnemer tot aankoop over gaat via de persoonlijke link of code, ontvangt klant een percentage van het aankoopbedrag. De vergoeding wordt enkel toegekend wanneer de affiliatelink of code is gebruikt voor de bestelling. Wanneer bestellingen worden gegenereerd zonder het volgen van de persoonlijke link of code kunnen deze niet handmatig worden toegekend.

3. Promotie met een persoonlijke link of code mag uitsluitend gebeuren op websites en kanalen die klant zelf bezit. Klant dient bij de promotie, naar wettelijke regels, altijd te vermelden dat het een affiliate link betreft.

4. Het is niet toegestaan promotie uit te voeren door middel van ongevraagde elektronische communicatie (spam).

5. Promotie vindt in beginsel naar eigen inzicht plaats. Indien klant twijfelt over de juistheid van door klant gemaakt promotiemateriaal kan de content ter controle worden aangeboden aan dienstverlener.


Artikel 15    Klachten

1. Klant dient klachten over de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Nikki. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen op klachten te reageren.

2. Nikki dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16    Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.

3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Nikki is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.